KIRCI AVUKATLIK BÜROSU

Ana faaliyet alanı olan fikri mülkiyet başta olmak üzere, hizmet verilen diğer alanlarda, karşılıklı güven, dürüstlük, saygı temelinde ve bilimsel ilkeler ışığında, çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

Kırcı Avukatlık Bürosu

FAALİYET ALANLARI

Marka Hukuku

Marka, bir teşebbüsün imalâtını ve/veya ticaretini yaptığı malları ve/veya sunduğu hizmetleri, başka teşebbüslerin mal ve/veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarayan işaret olarak ifade edilebilecektir. 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun sağladığı ayrıksı korumadan yararlanılabilmesinde genel kural, ilgili işaretin tescil edilmesidir. Markanın tescil edilmesi ve bu tescilin yayınlanması sonrasında, üçüncü kişilere karşı, başvuru tarihinden itibaren başlayan bir koruma gerçekleşmektedir. 

Tasarım Hukuku

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’na göre tasarım, ürünün tümü veya bir parçasının ya da üzerindeki süslemenin çizgi, şekil, biçim, renk, malzeme veya yüzey dokusu gibi özelliklerinden kaynaklanan görünüm olarak tanımlanmaktadır. Kanunda yer alan istisnalar haricinde, tasarım korumasından yararlanılabilmesinin temel şartı: ‘tescil’dir. Tasarım tescilinin gerçekleşebilmesi için, tasarıma konu ürünün yeni ve ayırt edici olması gerekmektedir.  

Patent ve Faydalı Model Hukuku

Patent, teknolojinin her alanındaki bir buluşun sahibine, resmi bir organ tarafından verilen ve buluşunun belirli bir süre kendi izni olmaksızın başkalarınca kullanılmasını engelleme yetkisi sağlayan belge olarak tanımlanabilir. Yeni, buluş basamağını içeren, sanayiye uygulanabilir olan ve 6769 Sayılı Kanun'da belirtilen patenlebilirlik dışında kalmayan buluşlar, patent verilerek korunabilecektir. Benzer şekilde, yeni olan ve sanayiye uygulanabilen buluşlar, 6769 Sayılı Kanun kapsamında faydalı model belgesi verilerek de korunabilecektir.   

Fikri Haklar / Telif Hakları

İktisadi değer taşıyan ve insanın fikri çabası sonucu ortaya çıkan fikri emek ürünleri, fikri haklar aracılığıyla korunmaktadır. Türkiye'de fikri hakkın konusunu teşkil eden eser ve ilgili diğer hususlar, temel olarak, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahilinde düzenlenmiştir. Sahibinin özelliğini taşıyan, özgün olan ve Kanun'da belirtilen eser kategorilerinden birine dahil olan fikri emek ürünleri, eser olarak kabul edilir ve bu çerçevede düzenlenen korumadan yararlanır. Sıklıkla telif hakkı olarak da tabir edilen bu hak, sahibine mali ve manevi nitelikte birden fazla hak ve yetkiyi vermektedir. 

Haksız Rekabet

Fikri mülkiyet kapsamındaki ayrıksı ve tekel niteliğindeki koruma; marka, tasarım, patent ve/veya benzeri tescillerin bulunması halinde söz konusudur. Marka, tasarım, patent vb. olarak tescil edilmemiş ve ticari yaşamda kullanılagelen ad, unvan, işaret ve diğer pek çok tanıtma vasıtası ise 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerinde düzenlenen haksız rekabet hükümleri kapsamında korunmaktadır. 

Alan Adları

Alan adı, bir Web sitesinin İnternet'teki adı ve adresidir. Günümüzde alan adları, markanın ayırt etme ve kaynak gösterme, garanti ve reklam işlevlerine oldukça benzeri işlevleri internet üzerinde yerine getirmeye başlamıştır. Bu nedenlerle işletmeler, kurumsal kimliklerinin uzantısı olarak markalarının bilinirliliğini daha da sağlamlaştırmak ve tüketicinin yanılmasını engellemek amaçlarıyla markalarını da internet alan adı olarak edinme çabası içerisine girmektedir. 

Coğrafi İşaret ve Geleneksel Ürün Adı

6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'na göre, doğal ve beşeri unsurların bir araya gelmesi sonucu gıda, tarım, maden, el sanatları ürünleri ve sanayi ürünlerinden Kanun'da yer alan şartlara uygun olanlar, tescil edilmesi şartıyla, coğrafi işaret veya geleneksel ürün adı korumasından yararlanmaktadır. Coğrafi işaretler, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda belirtilen özelliklere göre, menşe adı ya da mahreç işareti olarak tescil edilebilecektir. 

Entegre Devre Topoğrafyaları

Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları Anlaşması'nın (TRIPs) 35.maddesi: "Anlaşmaya üye devletlerin; Entegre Devrelerle İlgili Fikri Mülkiyet Anlaşması (IPIC)'na uygun olarak entegre devrelerin - tasarımlarını (topografyalarını) korumayı taahhüt edeceklerini" net bir biçimde ifade etmiştir. 

Diğer Faaliyet Alanlarımız

Kitle İletişim Hukuku, Reklam Hukuku, Rekabet Hukuku, Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra Hukuku, Enerji Hukuku, İş Hukuku

Hakkımızda

Fikri mülkiyet; sınai, ilmi, edebi ve sanatsal alandaki fikri çabanın neticesinde ortaya çıkan ve ticari alandaki her tür hakkı ifade etmek için kullanılan bir kavramdır.

Bu noktada, fikri mülkiyet, genel olarak, "fikri haklar" olarak adlandırılabilecek telif hakkı, komşu haklar ve benzeri müesseselerin düzenlenmiş olduğu alan ile marka, tasarım, patent, entegre devre topografyaları, coğrafi işaretler, alan adları ve benzer unsurları bünyesinde barındıran ve "sınai haklar" olarak adlandırılan iki ana bölüme ayrılmaktadır.

Türkiye'de, uluslar arası standartlarda, etkin ve güçlü bir fikri mülkiyet koruması için gereken alt yapı, özellikle 2017 senesinin başında yürürlüğe giren 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu ve ilgili mevzuat ile gerçekleştirilmiş olmakla beraber, yurt dışı ve yurt içinde bulunan şahıs, şirket, kurum ve kuruluşların, bu hukuk kuralları çerçevesinde doğru ve etkin biçimde yönlendirilmesi, önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmış bulunmaktadır.

KIRCI Avukatlık Bürosu, sorumluluklarının bilinci ile, ana faaliyet alanı olan fikri mülkiyet başta olmak üzere, hizmet verilen diğer alanlarda, karşılıklı güven, dürüstlük, saygı temelinde ve bilimsel ilkeler ışığında, çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir.

İncele

Yayınlarımız

Sosyal Medya ve Markasal Kullanım Sorunu
Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi (FMR), Haziran 2019
İncele
Unfair Usage of Trademarks via Internet
Lambert Academic Publishing, Almanya, 2010
İncele
Markanın İnternet Yoluyla Haksız Kullanımı
Turhan Kitabevi, Ankara, 2009
İncele
Makale : Markanın Hükümsüzlüğü
Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı: 66, Eylül - Ekim 2006, sh. 295 – 305
İncele
Makale : Korsan Üretim, Türkiye ve Dünyadaki Gelişmeler
Ankara Barosu Dergisi, Ekim 2004, sayı: 2004/3, yıl: 62, sh.55 – 68
İncele

Diğer Çalışmalar

Blog

Tüm Makaleler